Chính phủ ban hành Nghị định quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
Ngày cập nhật 17/08/2020

Ngày 13/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số  90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (Nghị định);

Theo Nghị định, tiêu chí chung về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, bao gồm:

1. Chính trị, tư tưởng;

2. Đạo đức, lối sống;

3. Tác phong, lề lối làm việc;

4. Ý thức tổ chức kỷ luật;

5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. 

Ngoài ra, Nghị định quy định về tiêu chí xếp loại cán bộ, công chức, viên chức; thẩm quyền, trình tự, thủ tục đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/8/2020 và bãi bỏ các Nghị định:

- Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ quy định về đánh giá và phân loại đối với cán bộ, công chức, viên chức;

Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ quy định về đánh giá và phân loại đối với cán bộ, công chức, viên chức./.

Đính kèm file nghị định.

Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 26.866
Truy cập hiện tại 7