Triển khai thực hiện Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 23/11/2020

Ngày 16/11/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 241/KH-UBND triển khai thực hiện Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

Ngày 16/11/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 241/KH-UBND triển khai thực hiện Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm xác định nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm, cơ chế phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, Đoàn thể, Ủy ban nhân dân các cấp và cơ quan, tổ chức có liên quan trong triển khai thi hành Bộ luật Lao động để bảo đảm các quy định của Bộ luật được triển khai trên thực tế. Đồng thời, nâng cao nhận thức và trách nhiệm triển khai thi hành Bộ luật Lao động của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức và người dân; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật lao động của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động.

Theo đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì thực hiện các nội dung sau: Giới thiệu, phổ biến các nội dung mới của Bộ luật Lao động và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động cho người sử dụng lao động, người lao động; Tập huấn tăng cường năng lực cho cán bộ tham mưu công tác quản lý về lao động để thực hiện nội dung mới của Bộ luật Lao động; Kiểm tra tình hình thực hiện Bộ luật Lao động; Tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm tình hình thực hiện Bộ luật Lao động.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì nội dung thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành trên báo chí, đài truyền thanh, truyền hình.

Đối với nội dung Sắp xếp tổ chức, bộ máy và biên chế để thực hiện nội dung mới của Bộ luật Lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, chủ trì xây dựng và thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức, bộ máy và biên chế của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội đồng trọng tài lao động; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế, chủ trì xây dựng và thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức, bộ máy và biên chế của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Hòa giải viên lao động.

www.thuathienhue.gov.vn
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 26.866
Truy cập hiện tại 20