Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2021
Ngày cập nhật 28/01/2021

Ngày 18/12/2020, UBND tỉnh có Thông báo  số 374/TB-UBND Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2021 tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.     

Thực hiện Luật Tiếp công dân, Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Ngày 18/12/2020, UBND tỉnh có Thông báo  số 374/TB-UBND Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2021 tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.     

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế, Ban Tiếp công dân các cấp thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về tiếp công dân, cử Lãnh đạo, Chuyên viên tham gia, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, phục vụ tốt các buổi tiếp công dân; thông báo rộng rãi cho cán bộ, nhân dân biết thời gian, địa điểm tổ chức tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh.

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH

(Kèm theo Thông báo số 474 /TB-UBND ngày 18 /12/2020

của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế )

 

 
 

 

 

 

 

THÁNG TIẾP

NGÀY TIẾP

NGƯỜI TIẾP

ĐỊA ĐIỂM

Tháng 01

21/01/2021

Ông Phan Ngọc Thọ -

Chủ tịch UBND tỉnh

Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

Tháng 02

25/02/2021

Ông Phan Ngọc Thọ -

Chủ tịch UBND tỉnh

Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

Tháng 3

18/3/2021

Ông Phan Ngọc Thọ -

Chủ tịch UBND tỉnh

Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

Tháng 4

15/4/2021

Ông Phan Ngọc Thọ -

Chủ tịch UBND tỉnh

Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

Tháng 5

20/5/2021

Ông Phan Ngọc Thọ -

Chủ tịch UBND tỉnh

Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

Tháng 6

17/6/2021

Ông Phan Ngọc Thọ -

Chủ tịch UBND tỉnh

Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

 

Văn phòng Ban Quản lý
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 30.508
Truy cập hiện tại 50