Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thông tư số 01/2021/TT-TTCP về việc quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ công chức làm công tác tiếp công dân
Ngày cập nhật 24/03/2021
Ngày 11/03/2021, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 01/2021/TT-TTCP về việc quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ công chức làm công tác tiếp công dân. 
Thông tư có 4 Chương 16 Điều; trong đó Chương I quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; Chương II quy định về quy tắt ứng xử chung (gồm: Đạo đức, lối sống, tinh thần và thái độ làm việc; trang phục tác phong làm việc; giao tiếp qua điện thoại, thư điện tử và trên mạng xã hội; ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ công vụ; ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; ứng xử giữa công chức, viên chức với cấp trên; ứng xử với đồng nghiệp; Ứng xử với cơ quan, tổ chức, cá nhân có quan hệ công tác và cơ quan thông tin báo chí; Ứng xử với tổ chức, cá nhân nước ngoài); Chương III quy định về ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (gồm: Ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ thanh tra; trong thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng); Chương IV quy định về Điều khoản thi hành.
Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/05/2021.
 
Trần Thanh Trí
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 30.508
Truy cập hiện tại 49