Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Triển khai thực hiện Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ,
Ngày cập nhật 13/05/2021

Thực hiện Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 04/5/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp đề nghị Trưởng các phòng, ban. đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện một số nội dung chủ yếu như sau:

 

1. Chủ động tổ chức quán triệt, phổ biến và triển khai Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; các các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả.

2. Căn cứ chức năng, nhiêm vụ được giao thực hiện rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý nhằm phát hiện những thủ tục hành chính còn chồng chéo, bất cập, không phù hợp với nội dung Nghị định số 21/2021/NĐ-CP để tham mưu Ban Quản lý kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ.

Thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật luật liên quan do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh ban hành để kịp thời kiến nghị bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế phù hợp với Nghị định số 21/2021/NĐ-CP.

3. Cử cán bộ tham gia tập huấn, hướng dẫn các nội dung mới của Nghị định số 21/2021/NĐ-CP theo kế hoạch hoặc công văn hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ, UBND tỉnh, sở ngành liên quan.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các phòng, ban, đơn vị báo cáo Ban Quản lý (qua Văn phòng Ban) để kiến nghị, đề xuất cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, giải quyết kịp thời./.

Thông tin chi tiết Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ vui lòng tham khảo tại file đính kèm theo ./.

Tập tin đính kèm:
Văn phòng BQL KKTCN
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 30.508
Truy cập hiện tại 49