Tìm kiếm tin tức
Chấm dứt hoạt động dự án Nhà máy sản xuất, chế tạo, lắp ráp máy nông lâm nghiệp tại KCN Phú Bài
Ngày cập nhật 03/07/2019

Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định chấm dứt hoạt động dự án Nhà máy sản xuất, chế tạo, lắp ráp máy nông lâm nghiệp của Công ty TNHH MTV Sản xuất Chế tạo Lắp ráp máy nông lâm nghiệp tại KCN Phú Bài.

Ngày 12/6/2019, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 100/QĐ-KKTCN về việc chấm dứt hoạt động dự án Nhà máy sản xuất, chế tạo, lắp ráp máy nông lâm nghiệp, cụ thể như sau:

1. Tên dự án đầu tư: Nhà máy sản xuất, chế tạo, lắp ráp máy nông lâm nghiệp.

2. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 6584384262 do Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế chứng nhận lần đầu ngày 06 tháng 12 năm 2016.

3. Tổ chức kinh tế thực hiện dự án: Công ty TNHH MTV Sản xuất Chế tạo Lắp ráp máy nông lâm nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3301601056, đăng ký lần đầu ngày 21 tháng 12 năm 2016 do Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp.

4. Lý do chấm dứt hoạt động: Dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2014.

Công ty TNHH MTV Sản xuất Chế tạo Lắp ráp máy nông lâm nghiệp và Nhà đầu tư (Ông Jiang Ren Gui, hộ chiếu số: E06137059, ngày cấp: 07/02/2014, nơi cấp: Trung Quốc) có trách nhiệm:

1. Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 6584384262 do Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế chứng nhận lần đầu ngày 06 tháng 12 năm 2016 (bản gốc) cho Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế trước ngày 28 tháng 6 năm 2019;

2. Tự thanh lý dự án đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 48 Luật Đầu tư và khoản 5 Điều 41 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (nếu có);

3. Thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước và các khoản nợ đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến dự án theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 22.165
Truy cập hiện tại 37