Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Cải cách hành chính
Chương trình trọng điểm 2019 về cải cách hành chính (CCHC) được gắn với phát triển chính quyền điện tử (CQĐT) và dịch vụ đô thị thông minh (ĐTTM). Theo đó, mục tiêu đưa CCHC là nhiệm vụ thường xuyên và...
Ngày 09/4/2019, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 391/SNV-TCCC về việc hướng dẫn đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm.
Nhằm đảm bảo chất lượng đánh giá, xếp loại cuả cơ quan trong thời gian tới, phát huy những mặt ưu điểm, tích cực, khắc phục những mặt còn hạn chế, yếu kém; nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, các phòng ban, đơn...
Thực hiện Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị...
Đó là một trong những mục tiêu trong Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Kế hoạch số 69-KH/TU ngày 24/4/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa...
Ngày 29/5/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 103/KH-UBND về triển khai đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở ban ngành và địa phương năm 2018. Mục tiêu đặt ra là năm 2018, phấn đấu tăng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) lên...
Ngày 17 tháng 5 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1055/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết...
Hưởng ứng phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, công chức, viên chức trong việc phát huy sáng kiến, hiến kế, cải cách quy trình, thủ tục hành chính, giúp cán bộ, công chức, viên chức nâng cao...
Ngày 17 tháng 3 năm 2018, UBND tỉnh đã ký ban hành Kế hoạch số 55/KH-UBND tổ chức Hội thi tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên...
Bảo đảm cho cải cách tiền lương lần này thực sự tạo được sự đột phá trong chế độ phân phối, tạo động lực cho người lao động và nền kinh tế nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 16.079
Truy cập hiện tại 13