Tìm kiếm tin tức
Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 5/12 đến ngày 11/12/2016)
Ngày cập nhật 14/12/2016
UBND tỉnh yêu cầu tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh yêu cầu tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công; Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã; Công bố 59 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế; Tăng cường kiểm soát, sớm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; Trợ cấp tiền ăn 1.080.000 đồng/người/tháng cho đối tượng là người có công với cách mạng… là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 5/12 đến ngày 11/12/2016).

Tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa có Công văn số 7691/UBND-GT ngày 9/12/2016 yêu cầu Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải phối hợp thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải về công tác kiểm soát tải trọng phương tiện trên địa bàn tỉnh; trong đó, cần tiếp tục rà soát, chỉ đạo triển khai quyết liệt một số nhiệm vụ sau:

 Công an tỉnh phối hợp với Sở Giao thông vận tải xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện vận tải trên địa bàn; trong đó, phân công và xác định trách nhiệm cụ thể của lực lượng Công an, Giao thông vận tải, chính quyền địa phương theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, gắn với trách nhiệm cụ thể của người đứng đầu; Chỉ đạo Công an cấp huyện phối hợp với đơn vị chức năng của địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về công tác kiểm soát tải trọng phương tiện.

Sở Giao thông vận tải chỉ đạo Thanh tra giao thông phối hợp với Cảnh sát giao thông và chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô; các đơn vị vận tải, đầu mối hàng hóa vi phạm cam kết về xếp hàng hóa lên xe ô tô không vượt quá tải trọng cho phép; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh để có hướng chỉ đạo, giải quyết kịp thời theo quy định. Tiếp tục thực hiện công tác quản lý, vận hành các trạm kiểm tra tải trọng xe do Bộ Giao thông vận tải trang bị; tham mưu kiện toàn, tổ chức lại hoạt động của trạm kiểm tra tải trọng xe phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn, trong đó có quy định về trách nhiệm và chế tài xử lý cụ thể của người đứng đầu đơn vị nếu để xảy ra vi phạm; báo cáo UBND tỉnh trước 30/12/2016.

 

Tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công

Ngày 9/12/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Chỉ thị số 31/CT-UBND về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và Thủ trưởng các đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung như sau:

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 08/3/2016 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp theo tinh thần Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 25/8/2014 của Thủ tướng Chính Phủ. Trong đó, nghiêm cấm việc giữ lại trụ sở làm việc để sử dụng, cho thuê, cho mượn hoặc bố trí cho đơn vị khác (kể cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi quản lý); chấm dứt việc cho thuê kinh doanh dưới mọi hình thức khi chưa được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền. Đối với các đơn vị đã được UBND tỉnh đồng ý về chủ trương cho thuê tài sản trên đất phải hoàn thành phương án tài chính cho thuê tài sản, gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt.

Thực hiện việc mua sắm, sử dụng xe ô tô theo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định. Kê khai, đăng nhập thông tin về tài sản công đầy đủ, kịp thời vào Cơ sở dữ liệu quốc gia. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao xây dựng Cơ sở dữ liệu về tài sản công chuyên ngành có trách nhiệm bảo đảm kết nối được với thông tin về tài sản công. Thủ trưởng đơn vị có tài sản cho thuê xác định và thông báo công khai giá cho thuê tài sản nhà nước trên trang thông tin điện tử về tài sản nhà nước của Bộ Tài chính theo Công văn số 6661/BTC-QLGCS ngày 18/5/2016 của Bộ Tài chính.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân các huyện, thị xã, thành phố Huế tập trung chỉ đạo các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp cấp huyện, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tiếp tục tổ chức quán triệt Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và các văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Tài chính để triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, đơn vị; chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp, tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường, thị trấn nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan, đơn vị;...

 

Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Ngày 06/12/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Quyết định số 3108/QĐ-UBND công bố 11 thủ tục hành chính trong lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cụ thể gồm: thủ tục thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng; thủ tục thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ cở tín ngưỡng; thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo; thủ tục đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở; thủ tục đăng ký người vào tu; thủ tục thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng; thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã; thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị; thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc theo chuyên đề; thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất; thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ 11 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tôn giáo, lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng được quy định tại Quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Ngày 06/12/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao vừa ban hành Quyết định số 3107/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, công bố 36 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực như: lĩnh vực công chức, viên chức (02 thủ tục); lĩnh vực Tổ chức, biên chế (02 thủ tục); lĩnh vực Hội, tổ chức phi chính phủ (17 thủ tục); lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng (6 thủ tục); lĩnh vực Tôn giáo (9 thủ tục).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và hủy bỏ 28 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Hội, tổ chức phi chính phủ, lĩnh vực Tôn giáo và lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng đã được công bố tại Quyết định số 2446/QĐ-UBND ngày 22/12/2012 của UBND tỉnh.

 

Công bố 59 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 06/12/2016, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành Quyết định số 3106/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, công bố 59 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực như: Lĩnh vực công chức, viên chức; Thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực tổ chức, biên chế; TTHC lĩnh vực hội, tổ chức phi chính phủ; TTHC lĩnh vực công tác thanh niên; TTHC lĩnh vực thi đua, khen thưởng; TTHC lĩnh vực tôn giáo; TTHC lĩnh vực văn thư, lưu trữ; Lĩnh vực xây dựng chính quyền.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ các Quyết định số: 1429/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2010; 1734/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2012; 828/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2012; 1384/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2013; 1207/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2014; 1460/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Tăng cường kiểm soát, sớm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

Ngày 05/12/2016, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Chỉ thị số 29/CT-UBND về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách nhằm bảo vệ môi trường trong ngành nông nghiệp.

Để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác kiểm soát, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất, chế biến nông lâm sản, thủy sản; đồng thời để tăng cường kiểm soát, sớm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế xây dựng kế hoạch quản lý, kiểm soát và lộ trình khắc phục ô nhiễm môi trường trong sản xuất nông nghiệp, chú trọng các cơ sở chăn nuôi và giết mổ tập trung; tăng cường công tác kiểm tra, rà soát và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân phát triển chăn nuôi theo quy hoạch, hạn chế và tiến đến không phát triển chăn nuôi trong khu vực tập trung đông dân cư.

Tập trung chỉ đạo, triển khai tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường đến từng doanh nghiệp, hộ gia đình và mọi người dân nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của cá nhân, hộ gia đình, tổ chức, doanh nghiệp đối với công tác bảo vệ môi trường trong nông nghiệp...

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh tập huấn chuyển giao và ứng dụng các tiến bộ về khoa học công nghệ thân thiện với môi trường, công nghệ thu gom và xử lý chất thải đối với các cơ sở chăn nuôi, giết mổ tập trung có hiệu quả và phù hợp với điều kiện của từng địa phương; hướng dẫn tổ chức vệ sinh, tiêu độc khử trùng định kỳ đối với các cơ sở chăn nuôi tập trung, nơi giết mổ, mua bán động vật, sản phẩm động vật. Tuyên truyền việc xã hội hóa công tác tiêu độc khử trùng để người dân chủ động thực hiện. Phát động và tổ chức thực hiện các Tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường...

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường thống kê, rà soát, phân loại về quy mô, mức độ ô nhiễm môi trường đối với các cơ sở chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm, làng nghề, các cơ sở chế biến nông lâm sản, thủy sản, các cơ sở nuôi trồng thủy sản thuộc dự án có quy mô phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, Đề án bảo vệ môi trường chi tiết; tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên đề, xử lý vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, chế biến nông sản theo thẩm quyền. Xử lý nghiêm đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng hoặc các cơ sở không thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả...

Công an tỉnh chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh chống tội phạm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, về vệ sinh an toàn thực phẩm trong các lĩnh vực sản xuất, chế biến nông lâm sản, thủy sản.

 

Trợ cấp tiền ăn 1.080.000 đồng/người/tháng cho đối tượng là người có công với cách mạng

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Quyết định số 80/2016/QĐ-UBND về việc quy định trợ cấp tiền ăn cho đối tượng người có công cách mạng được nuôi dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc người có công. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2016, thay thế nội dung về chế độ tiền ăn cho người có công cách mạng quy định tại Quyết định số 949/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Theo đó, mức trợ cấp tiền ăn cho đối tượng là người có công với cách mạng đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc người có công thuộc Sở Lao động,Thương binh và Xã hội là 1.080.000 đồng/người/tháng, tăng 555.000 đồng/người/tháng so với chế độ tiền ăn cho người có công cách mạng quy định tại Quyết định số 949/QĐ-UBND.

Nguồn kinh phí để thực hiện chế độ tiền ăn cho cho đối tượng sử dụng từ dự toán chi ngân sách của tỉnh giao hàng năm cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 20.966
Truy cập hiện tại 65