Tìm kiếm tin tức
Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 2/4 đến ngày 9/4/2017)
Ngày cập nhật 13/04/2017

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh ; ban hành Kế hoạch về việc cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai cho người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo việc phối hợp đảm bảo an toàn giao thông khi thi công dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Huế; ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh; Công bố TTHC mới ban hành được chuẩn hóa lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; Công bố TTHC được chuẩn hóa lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện… là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 2/4 đến ngày 9/4/2017).

Triển khai thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 10/4/2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND triển khai thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế với mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm triển khai, thi hành Luật và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tôn giáo, 

UBND tỉnh giao Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) chủ trì, phối hợp với Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương tổ chức quán triệt, tập huấn chuyên sâu, tuyên truyền, phổ biến nội dung và điểm mới của Luật bằng các hình thức: tổ chức hội nghị; biên soạn chuyên đề, bài viết trong các sách, sổ tay, tờ gấp; phối hợp với các cơ quan báo chí tổ chức thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biến Luật và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tôn giáo (theo đề cương hướng dẫn của Ban Tôn giáo Chính phủ); Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, UBND cấp huyện tổ chức rà soát các văn bản QPPL hiện hành liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh (nếu có) trong thời gian qua để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản có QPPL liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế trong phạm vi quản lý của ngành và địa phương mình chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí.

 

Công bố TTHC mới ban hành được chuẩn hóa lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Ngày 08/4/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có Quyết định số 697/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành; TTHC bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ được chuẩn hóa lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Theo đó, có 17 TTHC mới ban hành là: Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị; Cấp chứng chỉ quy hoạch; Cấp Giấy phép quy hoạch; Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch khu chức năng đặc thù (gồm quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết); Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch đô thị (gồm quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết); Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng nông thôn; Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch khu chức năng đặc thù (gồm quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết); Thẩm định, phê duyệt Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng;...

22 TTHC bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ là: Điều chỉnh Giấy phép xây dựng; Chấp thuận địa điểm xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động; Cấp Giấy phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động; Chấp nhận phương án phá dỡ các công trình xây dựng; Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến; Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị; Cấp giấy phép xây dựng công trình theo giai đoạn; Cấp giấy phép xây dựng công trình cho dự án;...

UBND cấp huyện có trách nhiệm công bố công khai các thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan và trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị và triển khai thực hiện giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền. 

 

Phấn đấu trên 95% xã, phường, thị trấn được tuyên truyền về phòng chống và cai nghiện ma túy

Ngày 04/4/2017, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 74/KH-UBND về việc cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai cho người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017.

Theo đó, Kế hoạch hướng đến mục tiêu là nâng cao nhận thức của cá nhân, gia đình và toàn xã hội trong phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng nghiện ma túy; phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự phối hợp của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể có liên quan, huy động nguồn lực của các tổ chức xã hội, gia đình và mỗi cá nhân người nghiện trong công tác cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện.

Kế hoạch cũng đặt ra những chỉ tiêu cụ thể như: phấn đấu trên 95% xã, phường, thị trấn được tuyên truyền về phòng chống ma túy nói chung và cai nghiện ma túy nói riêng; đa dạng hóa các hình thức điều trị nghiện ma túy, nâng cao hiệu quả công tác điều trị nghiện; 100% người đã hoàn thành cai nghiện tại Trung tâm được quản lý sau cai nghiện ma túy với các hình thức quản lý, tư vấn, giám sát phù hợp; phấn đấu trên 50% số người cai nghiện ma túy có nhu cầu được tư vấn học nghề và đào tạo nghề; 100% cán bộ làm công tác quản lý, cán bộ làm công tác cai nghiện, quản lý sau cai được tập huấn, đào tạo nhằm nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn;...

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát đánh giá thực trạng về công tác cai nghiện ma túy trên địa tỉnh hiện nay; tổ chức dạy nghề đối với người cai nghiện tại Trung tâm; thực hiện đồng bộ các giải pháp để giải quyết các vấn đề xã hội sau cai nghiện như: dạy nghề, giới thiệu việc làm và tái hòa nhập cộng đồng cho người cai nghiện.

Sở Y tế, chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng tổ chức rà soát, đánh giá kết quả chương trình điều trị nghiện các dạng chất thuốc phiện bằng thuốc thay thế methadone, trên cơ sở đó tham mưu các giải pháp thực hiện nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả chương trình.

Công an tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn Công an địa phương phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, các tổ chức, đoàn thể liên quan đẩy mạnh công tác rà soát, thống kê, phân loại theo từng nhóm người nghiện ma túy giúp cho địa phương triển khai kế hoạch cai nghiện ma túy được thuận lợi; chỉ đạo Công an các cấp tăng cường công tác quản lý người nghiện ma túy, lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy vào cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm và cai nghiện tại gia đình và cộng đồng.

Các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống ma túy với nội dung và hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp cho từng đối tượng khác nhau; xây dựng và duy trì các mô hình phòng, chống ma túy, trong đó tập trung vào địa bàn trường học và nhóm lứa tuổi thanh thiếu niên...

 

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020 tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 05/4/2017, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 680/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm (THTK), chống lãng phí (CLP) trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội để sử dụng hiệu quả nguồn lực và góp phần tích cực bổ sung nguồn lực thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống, tiêu dùng của nhân dân, bảo đảm an sinh, xã hội trên địa bàn tỉnh gắn với Chương trình, mục tiêu về THTK, CLP của Chính phủ giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đẩy mạnh công tác THTK, CLP trong giai đoạn 2016 - 2020 để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội, môi trường đề ra tại Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh; THTK, CLP phải bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, chính quyền, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng ngành, lĩnh vực, địa phương và phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao, không để ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức; THTK, CLP phải đảm bảo tiến hành thường xuyên, liên tục ở mọi lúc, mọi nơi;...

Việc THTK, CLP trong giai đoạn 2016 - 2020 cần tập trung mọi nguồn lực để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020; ưu tiên cho đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất và phát triển kinh tế; triệt để tiết kiệm chi ngân sách, thực hiện chống lãng phí trong sử dụng các nguồn lực để góp phần đảm bảo đưa tổng sản phẩm (GDP) trong tỉnh tăng bình quân trên 9%/năm, đến năm 2020, GDP bình quân đầu người đạt trên mức bình quân chung của cả nước: 3.400 - 3.700 USD, thu ngân sách nhà nước tăng trưởng bình quân 10 – 12%/năm, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 15%/năm, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng bình quân 15 - 20%/năm...

Quản lý chặt chẽ thu chi ngân sách nhà nước, đảm bảo thu đúng, thu đủ, chống thất thu, giảm nợ đọng thuế. Triệt để tiết kiệm chi ngân sách, chủ động trong lồng ghép các chính sách, xây dựng phương án tiết kiệm; quản lý chặt chẽ việc sử dụng nguồn kinh phí cải cách tiền lương để chủ động trong thực hiện cải cách tiền lương, phụ cấp.

CLP trong mua sắm tài sản nhà nước thông qua việc đẩy mạnh mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung. CLP trong sử dụng nguồn lực lao động, nâng cao chất lượng lao động, tăng hiệu suất, hiệu quả lao động; phấn đấu đưa tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị đến 2020 xuống dưới 4%; trong 5 năm, phấn đấu tăng năng suất lao động xã hội bình quân khoảng 5%/năm...

CLP trong sử dụng tài nguyên thiên nhiên, trong xử lý ô nhiễm môi trường thông qua việc thực hiện tốt các quy hoạch, kế hoạch về sử dụng đất, quy hoạch tài nguyên nước, quy hoạch thăm dò khai thác khoáng sản đã được phê duyệt góp phần đảm bảo đến năm 2020 đạt tỷ lệ sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh là 95% dân cư thành thị, 90% dân cư nông thôn, tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý là 85%, tỷ lệ che phủ rừng là 42%, nâng tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đề ra theo chỉ tiêu đề ra tại Chương trình THTK, CLP giai đoạn 2016 - 2020 của Chính phủ;...

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Huế và các thị xã, các huyện; Giám đốc các đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh có trách nhiệm căn cứ Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh để xây dựng Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cả giai đoạn 2016 – 2020 và từng năm của giai đoạn 2016 – 2020 của đơn vị mình và tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện đạt hiệu quả cao. 

Tạm cấp kinh phí bồi thường thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển đợt 3

Ngày 05 tháng 4 năm 2017, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Quyết định số 678/QĐ-UBND về việc tạm cấp kinh phí bồi thường thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển đợt 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Theo đó, phân bổ đợt 3 kinh phí bồi thường thiệt hại cho các huyện, thị xã (gọi chung là huyện) tổng số tiền là 127,861 tỷ đồng để chi trả cho các đối tượng quy định tại Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 29/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ (bao gồm các chủ cơ sở thu mua tạm trữ có kho lạnh, kho cấp đông tại các xã, phường, thị trấn ven biển quy định tại điểm a khoản 7 Điều 1 Quyết định số 1880/QĐ-TTg).

Theo đó: UBND huyện Quảng Điền được phân bổ là: 9,472 tỷ đồng, UBND huyện Phú Vang được phân bổ là: 62,375 tỷ đồng và UBND huyện Phú Lộc được phân bổ là: 56,014 tỷ đồng. 

Điều chỉnh giảm kinh phí UBND huyện Phong Điền 28,456 tỷ đồng, UBND thị xã Hương Trà 19,405 tỷ đồng (số kinh phí còn thừa giữa kết quả huyện phê duyệt và số Tỉnh tạm cấp đến ngày 6/3/2017).

 

Phối hợp đảm bảo an toàn giao thông khi thi công dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Huế

Liên quan đến việc phối hợp đảm bảo an toàn giao thông các công trình thi công thuộc dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Huế, ngày 5/4/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số 1970/UBND-XDHT yêu cầu:

UBND thành phố Huế phối hợp Sở Giao thông vận tải, Công an Tỉnh, Chi cục Quản lý đường bộ II.6, Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế (Chủ đầu tư) và Ban QLDA Cải thiện môi trường nước thành phố Huế (Ban QLDA) tổ chức họp quán triệt tất cả các nhà thầu thi công và đơn vị có liên quan chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về thi công trên đường bộ đang khai thác.

Sở Giao thông vận tải tổ chức hướng dẫn việc cấp phép thi công cho Chủ đầu tư, Ban QLDA và các đơn vị thi công theo quy định. Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông thường xuyên kiểm tra nhắc nhở, xử lý vi phạm của các đơn vị thi công.

Công an Tỉnh thành lập tổ công tác, phối hợp Chủ đầu tư, Ban QLDA kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các đơn vị thi công theo quy định tại Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Đề nghị Chi cục Quản lý đường bộ II.6 tổ chức hướng dẫn việc cấp phép thi công, kiểm tra, xử lý các địa điểm thi công trên các tuyến Quốc lộ thuộc phạm vi quản lý.

Quy định về quản lý và sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy,xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 31/3 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Quyết định 18/2017/QĐ-UBND ban hành kèm theo Quy định về quản lý và sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy,xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quyết định gồm các quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng đối với quản lý và sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy,xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; giải thích từ ngữ; những hành vi bị cấm. Quy định cụ thể cho người điều khiển phương tiện; phương tiện vận chuyển; hoạt động vận chuyển hành khách và hàng hóa; phạm vi hoạt động vận chuyển. Quyết định này cũng quy định trách nhiệm tổ chức thực hiện cho UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; Sở Giao thông vận tải; Công an tỉnh và một số đơn vị liên quan.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10/4/2017 và bãi bỏ Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 13/5/2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Công bố TTHC được chuẩn hóa lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Ngày 03/4, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 661/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Theo đó, công bố 04 TTHC là: Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014; Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014; Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức; Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân.

UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm công bố, công khai thủ tục hành chính này tại trụ sở cơ quan và trên Trang thông tin điện tử của đơn vị; thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 20.966
Truy cập hiện tại 66